Statuten

Gecoördineerde statuten van de vzw NostalBus (januari 2022)

Deze statuten werden definitief goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 24 januari 2022.


De statuten werden opgemaakt op 6 april 2010, gewijzigd op 28 maart 2016 en integraal door onderstaande tekst vervangen op 24 januari 2022.


A. VOORAF


Stichtende leden


Stichtingsvergadering gehouden te Maldegem op 06/04/2010

  • De Boeck Sven, Albert, Jeannine (geboren te Brugge op 12 mei 1975)
  • Goossens Koen, Ronny, Norbert (geboren te Eeklo op 29 mei 1981)
  • Huylebroeck Jan, Maria, Micheltildis (geboren te Oostende op 7 september 1956)
  • Serlet Yves, Alfons, Adrienne (geboren te Gent op 17 juni 1982)


 

B. DE VERENIGING


TITEL I – Benaming, zetel, doel, duur


Art. 1     De vereniging is gekend onder de naam ‘NostalBus’, vereniging zonder winstoogmerk, overeenkomstig de wet van 23 maart 2019.


Art. 2     De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.


Het bestuursorgaan wordt afgekort ‘het bestuur’ genoemd.


Art. 3     De vereniging heeft tot belangeloos doel:

  • Met haar werking de passie voor historische autobussen en hun liefhebbers vooropstellen door het door haar beheerde erfgoed te bewaren, te ontsluiten en door middel van allerhande activiteiten ook bus- en openbaar vervoergeïnteresseerden samen te brengen;
  • Bewaren, beheren en onderhouden van oude autobussen, en verwante voertuigen en objecten, uit de referentieperiode 1977 tot en met 1991;
  • Met de eigen en met andere voertuigen ritten organiseren, al dan niet via een koepelorganisatie;
  • De collectie ter beschikking stellen als cultureel-historisch erfgoed.


De vereniging kan alle initiatieven nemen die het doel bevorderen. De opbrengst van economische activiteiten wordt geherinvesteerd in het maatschappelijk doel.


Op 1 september 1977 centraliseerde Minister van Verkeer Chabert alle busvervoer bij de NMVB. Die periode duurde tot op 1 januari 1991 ‘De Lijn’ in Vlaanderen en de ‘TEC’ in Wallonië de exploitatie van de NMVB overnamen.


Art. 4     Het maatschappelijk jaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. De duur van de vereniging is onbeperkt. Ze kan ten allen tijde ontbonden worden.

 


TITEL II – Leden


Art. 5     Er worden vijf soorten leden onderscheiden: stichtende leden, aangesloten leden of toegetreden leden, meewerkende leden, vaste leden en oneigenlijke leden.

Stichtende leden zijn de leden die aanwezig waren op de stichtingsvergadering van 06/04/2010, gehouden te Maldegem. Hun namen en coördinaten zijn een eerste maal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27/07/2010.


Aangesloten leden of toegetreden leden zijn personen die zich bij de vereniging aansluiten om te kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert.


Meewerkende leden zijn personen die de vereniging helpen bij het verwezenlijken van haar doel door hulp bij werk- of rittenactiviteiten of administratieve taken. Op zichzelf hebben de helpende leden geen stemrecht, tenzij zij behoren tot een van de categorieën van leden die wel stemrecht hebben. Zij hebben evenwel de verplichting hun lidgeld te betalen zoals de andere leden.


Vaste leden of effectieve leden zijn daadwerkelijk lid van de vereniging en hebben stemrecht op de algemene vergadering. Hun minimum aantal is vastgelegd op drie en hun maximum op vijftien . Men kan slechts vast lid worden als men minimum twee jaar meewerkend lid is van de vereniging. Men krijgt pas stemrecht op de eerstvolgende algemene vergadering.

De oprichters worden beschouwd als vast of effectief lid van rechtswege, tenzij zij een einde hebben gesteld aan hun mandaat.

 

Oneigenlijke leden kunnen in sommige gevallen tot bepaalde activiteiten toegelaten worden. Wanneer een bijdrage dient betaald voor deelname aan een activiteit zullen zij een hogere bijdrage moeten betalen dan de aangesloten leden.


Art. 6     Om deel uit te maken van de vereniging, zowel als vast lid, meewerkend lid of als toegetreden lid dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

  1. Het jaarlijkse lidgeld betalen;
  2. De statuten en intern reglement van de vereniging aanvaarden.

Over de toelating van nieuwe vaste leden beslist de Algemene Vergadering op advies van het bestuur.


Art. 7     Alle leden betalen een gelijke jaarlijkse bijdrage, vastgesteld door het bestuur. Het werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidgeld is te vereffenen ten laatste de 1ste maart van elk jaar. Nadien vervallen alle voordelen van het lidmaatschap.


                De bijdrage van een nieuw lid dat zich aansluit op of na 1 september geldt tot het einde van het volgend kalenderjaar.

                Zolang het lidgeld voor een lopend kalenderjaar niet betaald is, is het stemrecht van een stemgerechtigd lid geschorst.


Art. 8     Elk vast lid (zie artikel 5) kan uit de vereniging treden via elektronisch of schriftelijk en gemotiveerd ontslag bij het bestuur.


Elk lid, dat de bijdragen niet betaalt, wordt als ontslagnemend beschouwd (zie ook artikel 7). Elk lid kan worden geschorst of uitgesloten door de Algemene Vergadering, mits vooraf aangetekende kennisgeving. Tot slot eindigt het lidmaatschap van rechtswege bij overlijden.


                Ingeval van wangedrag waarbij de werking of de faam van de vereniging ernstig geschaad wordt, kan het bestuur een lid, na deze gehoord te hebben, schorsen. De Algemene Vergadering kan – indien nodig via een Buitengewone Algemene Vergadering – na het lid gehoord te hebben, de schorsing al dan niet met een blaam opheffen, verlengen of het lid uitsluiten.


Art. 9     Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen enkel recht op het roerend en onroerend bezit noch vermogen van de vereniging. Zij kunnen hun prestaties en bijdragen niet terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of boedelbeschrijving vorderen.


Art. 10  Elke beslissing m.b.t. toetreding, ontslag of uitsluiting van vaste leden wordt door het bestuur ingeschreven in het register van de leden, dat op de zetel van de vereniging wordt gehouden, binnen de acht dagen nadat het lid van de beslissing in kennis werd gesteld.

 


TITEL III – De algemene vergadering


Art. 11  De Algemene Vergadering is de hoogste macht van de vereniging en omvat de vaste leden.


Worden aan haar bevoegdheden voorbehouden:
1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen indien deze een verslag neerleggen;
5° de goedkeuring van de rekening en van de begroting;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een lid;
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
9° alle gevallen waarin de statuten zulks vereisen.


Art. 12  De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt in het eerste kwartaal gehouden en wordt bijeengeroepen door het bestuur. Er wordt minimum één Algemene Vergadering per jaar gehouden. Het bestuur kan elk ogenblik een Bijzondere Algemene Vergadering samenroepen en is daar zelfs binnen de maand toe verplicht indien minimum 2/5 van de vaste leden daarom verzoekt.


Art. 13  De vaste leden van de Algemene Vergadering worden uitgenodigd door het bestuur per post of elektronisch minimum vijftien dagen vóór de vergadering. De agenda, datum, plaats en uur worden in die uitnodiging vermeld. De vergadering kan niet geldig beslissen over punten die niet op de agenda voorkomen.


Art. 14  Ieder vast lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich voor de stemming door een ander vast lid laten vertegenwoordigen mits melding ten laatste de dag van de Algemene Vergadering. Ieder lid mag slechts houder zijn van één volmacht. De volmachten worden bij aanvang van de vergadering vastgesteld.


Art. 15  De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of bij ontstentenis de vicevoorzitter of de secretaris, of bij ontstentenis van deze door een andere bestuurder, aangeduid door de leden van het bestuur.


Als het gaat over het ontslag van een voorzitter mag de vergadering niet voorgezeten worden door de voorzitter van de vereniging.


Art. 16  De vergadering is geldig samengesteld als de helft van de vaste leden aanwezig is. Alle beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen van de door de wet van 23 maart 2019 vereiste meerderheid. Dit is onder andere zo bij uitsluiting van vaste leden, waarbij volgende quorums gelden: 2/3 van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd + 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Enkel als het gaat over stemmingen van materies waar de helft van de stemmen +1 voldoende is om goedgekeurd te worden, is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger (bepaald in artikelen 15 en 19 van deze statuten) doorslaggevend.


De stemming is geheim als ze gaat over ontslag of benoeming van de leden van het bestuur.


Indien er krachtens de gevallen in de wet van 23 maart 2019 niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een Algemene Vergadering samengeroepen worden, met dezelfde agenda, die kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. Die vergadering moet plaats vinden minimum 15 dagen en maximum 30 dagen na de vorige.


De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een verslag, onder de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en secretaris. De beslissingen binden ook de vaste leden die niet stemden of tegenstemden.


De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle vaste leden er inzage van kunnen nemen. Belanghebbende derden kunnen het register inzien op de zetel van de vereniging, mits gemotiveerde aanvraag per aangetekende brief, waarin zij hun belang aantonen.


De vaste leden ontvangen ambtshalve een exemplaar van de notulen, hen overgemaakt per post of via elektronische weg.


Art. 17  De wijzigingen van de statuten gebeuren overeenkomstig de wet van 23 maart 2019.

 


TITEL IV – Het bestuur


Art. 18  De vereniging wordt beheerd door het bestuur van minimum drie vaste leden, benoemd onder en door de stemgerechtigde Algemene Vergadering, voor onbepaalde termijn, tenzij zij worden gewraakt door minstens 2/3 van de voltallige aanwezige (of gevolmachtigde) Algemene Vergadering. Kandidaat-bestuurders moeten minimum 1 maand voor de Algemene Vergadering schriftelijk hun kandidatuur indienen bij het bestuur.


Kunnen geen bestuurder worden of blijven van de vereniging; alle personen die een bestuurdersmandaat uitoefenen in gelijkaardige verenigingen die zich toeleggen op het beheren, het bewaren en het restaureren van het erfgoed van trams en autobussen. De Algemene Vergadering kan hiervan uitzonderlijk afwijken mits 4/5 meerderheid.


Art. 19  Het bestuur  kiest een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester en beslist verder over de functies van de andere beheerders. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de vicevoorzitter of de secretaris of bij ontstentenis van deze door een andere bestuurder, aangeduid door de leden van het bestuur.


Art. 20  Het bestuur bestuurt de vereniging en is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de vzw-wet of het statuut, de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.


De leden van het bestuur zijn niet persoonlijk verantwoordelijk in verbintenissen van de vereniging. De verantwoordelijkheid is beperkt tot het uitoefenen van de functie of opgedragen taak.


Art. 21  Het bestuur vergadert minimum eenmaal per kwartaal op uitnodiging per email van de voorzitter en/of indien minimum twee bestuurders daarom vragen. Het bestuur kan slechts beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.


Art. 22  Het bestuur kan het dagelijks beheer of een deel ervan overdragen aan een afgevaardigde beheerder van wie het bestuur de bevoegdheid vaststelt. Hij kan ten allen tijde door het bestuur ontheven worden door middel van een aangetekende brief ondertekend door voorzitter en secretaris.


Art. 23  De handelingen, die de vereniging verbinden, moeten gezamenlijk ondertekend worden door minstens drie bestuurders. Het bestuur kan evenwel beslissen dat betaalopdrachten tot een bepaald bedrag door één bestuurder kunnen gegeven worden.


De rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, worden ingesteld en verdedigd in naam van de vereniging door het bestuur op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of de afgevaardigde beheerder.


Art. 24  Het bestuur  kan één of meer raadgevende derden, experten en/of kandidaat-leden van het bestuur toelaten tot één of meer vergaderingen, zij hebben echter geen stemrecht.


Art. 25  Het bestuur beslist met een gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen anders bepaald in deze statuten. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.


Beslissingen worden opgesteld onder de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden bewaard op de maatschappelijke zetel en door de secretaris. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en alle andere akten worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Een samenvatting van dit verslag wordt op eenvoudig verzoek verzonden aan de leden van de Algemene Vergadering.


Art. 26 Het bestuur is gemachtigd om een intern reglement, bedoeld bij art. 2:59 Wetboek van Vennootschappen en Vereniging (‘WVV’), op te stellen.


 

TITEL V – Jaarrekening, balansen


Art. 27  Elk jaar op 31 december wordt door het bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar alsook de begroting voor het komende jaar opgemaakt. Beiden worden in het eerste kwartaal ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.


 

TITEL VI – Wijzigingen, ontbinding, vereffening


Art. 28 Enkel de Algemene Vergadering kan beslissen tot vrijwillige ontbinding, enkel indien 2/3 van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd is en bij 4/5 meerderheid van de stemmen; ze stelt daarbij twee vereffenaars aan, en bepaalt hun bevoegdheden.


Art. 29  Bij iedere vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik en om welke reden ook, wordt het netto-actief van de ontbonden vereniging besteed aan gelijkaardige werken, door de Algemene Vergadering aan te wijzen.

 


TITEL VII – Slotbepaling


Art. 30  Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) (wet van 23 maart 2019) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.


Mocht een bepaling van deze statuten in strijd zijn met de dwingende voorschriften van het WVV, dan wordt die bepaling als niet bestaande beschouwd.